🚚 Altijd gratis verzending boven de €20 in NL & BE

Bestel nu, betaal later met Klarna

Heerlijke sapjes zonder toevoegingen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemene voorwaarden – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met JuiceXpress;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat JuiceXpress ter beschikking stelt dat een consument kan invullen wanneer hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht;
 6. JuiceXpress: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door JuiceXpress georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en JuiceXpress gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van JuiceXpress.

Artikel 2 – Algemene voorwaarden – Gegevens van 

JuiceXpress B.V.

Adres: Keilestraat 7a

3029BP Rotterdam;

Telefoonnummer: 010-6990829

E-mailadres: info@juicexpress.nl

KvK-nummer: 74908413

Btw-identificatienummer: NL860070281B01

Artikel 3 – Algemene voorwaarden – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JuiceXpress en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen JuiceXpress en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij JuiceXpress zijn in te zien en op verzoek van de consument kunnen worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking wordt gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Algemene voorwaarden – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. JuiceXpress is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Bij akkoordering van de algemene voorwaarden kunt u in onze database voorkomen met een account om onze service te verbeteren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als JuiceXpress gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden JuiceXpress niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. JuiceXpress kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van verzending;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 7. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 8. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 9. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 10. de gedragscodes waaraan JuiceXpress zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 11. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – Algemene voorwaarden – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument (van het aanbod) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt JuiceXpress onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door JuiceXpress is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst en betaling elektronisch tot stand komt, treft JuiceXpress passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 4. JuiceXpress kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien JuiceXpress op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. JuiceXpress zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van JuiceXpress waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij JuiceXpress deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien deze een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Algemene voorwaarden – Herroepingsrecht 

 1. Vanwege de aard van de producten van JuiceXpress (vers en ingevroren producten) heeft de consument niet de mogelijkheid de overeenkomst na de totstandkoming te ontbinden. JuiceXpress staat in voor de kwaliteit van haar producten. Bij het retourneren van de producten van JuiceXpress is deze kwaliteit niet meer te waarborgen. Om die reden kan JuiceXpress het recht van herroeping na totstandkoming niet honoreren.

Artikel 7 – Algemene voorwaarden – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. JuiceXpress is te allen tijde gerechtigd haar prijzen op de website te wijzigen.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 – Algemene voorwaarden – Conformiteit en garantie

 1. JuiceXpress staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door JuiceXpress fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover JuiceXpress kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan JuiceXpress schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de toestand zoals de producten zijn geleverd.
 4. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van JuiceXpress en/of op de verpakking behandeld zijn.

Artikel 9 – Algemene voorwaarden – Levering en uitvoering

 1. JuiceXpress zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het bezorgadres dat de consument aan JuiceXpress kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal JuiceXpress geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 werkdagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 dag voor levering. De consument heeft in dat geval het recht op een vergelijkbaar vervangend product (zie punt 6 hieronder) of de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal JuiceXpress het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal JuiceXpress zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van JuiceXpress.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij JuiceXpress tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan JuiceXpress bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De consument geeft bij de bestelling aan op welk moment hij/zij de bestelling wenst te ontvangen. De consument kan hierin nog wijzigingen doorgeven aan JuiceXpress vóór 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de bezorgdag.
 9. Een meer specifieke bezorgtijd wordt de avond tevoren via e-mail toegestuurd. Deze e-mail bevat een ‘track & trace’-link waarmee de consument ‘realtime’ de status van de bezorging kan raadplegen. Tevens wordt op de ochtend van de bezorgdag een sms gestuurd met de bezorgindicatie.
 10. Indien de consument niet thuis is om de bestelling in ontvangst te nemen dan wordt de klant door de vervoerder indien mogelijk het pakket bij buren afgeleverd. De chauffeur kan vertraging oplopen aangezien de routeplanning voor andere klanten niet onder druk kan komen te staan.
 11. Pakketten mogen niet onbeheerd worden achtergelaten in bijv. schuren of tuinen. Dat is immers in strijd met de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 12. Indien de levering binnen het door de consument gekozen tijdvak niet kan plaatsvinden dan zal de chauffeur het pakket retour nemen en zullen er kosten voor nalevering moeten worden verrekend.
 13. Indien achteraf blijkt dat de consument wel thuis is geweest, maar de chauffeur gemist heeft en het pakket niet in ontvangst heeft kunnen nemen, zullen er toch kosten voor nalevering moeten worden berekend.
 14. In het geval van een vertraagde bezorging zal de consument hiervan op de hoogte worden gehouden middels een sms-bericht indien de klant een correct mobiel nummer heeft opgegeven.
 15. In het geval van een dusdanige vertraging waardoor de chauffeur buiten het door de consument gekozen tijdvak arriveert, en de consument niet meer in staat is het pakket aan te nemen, dan zal nalevering zo spoedig mogelijk kosteloos plaatsvinden.

Artikel 10 – Algemene voorwaarden – Duurtransacties; duur, opzegging en verlenging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, en die strekt tot het periodiek afnemen van producten, te allen tijde opzeggen.
 2. Indien de opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt na 12.00 uur op de dag vóór levering zal de levering en bijbehorende (incasso)betaling voor de laatste keer moeten plaatsvinden.
 3. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, en die strekt tot het periodiek afnemen van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de afgesproken contractduur. De consument mag de periodieke levering 8 weken per jaar pauzeren. Indien de consument niet de afgesproken hoeveelheid per jaar afneemt, of het jaarabonnement voortijdig wil afbreken, zal JuiceXpress in overleg en per individueel geval een passende oplossing bieden.

Artikel 11 – Algemene voorwaarden – Betaling

 1. In de regel dient de consument bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand te betalen met behulp van Ideal of een andere op de website van JuiceXpress aangegeven betalingsmethode.
 2. Indien de consument om wat voor reden dan ook niet direct bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand betaald heeft, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voordat de producten geleverd worden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan JuiceXpress te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft JuiceXpress behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hieronder vallen in ieder geval de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente over het verschuldigde bedrag.

Artikel 12 – Algemene voorwaarden – Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij JuiceXpress of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft.
 • Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 13 – Algemene voorwaarden – Klachtenregeling

 1. De consument dient direct na levering te controleren of de geleverde producten in aantal en soort overeenkomen met zijn of haar bestelling. Indien dit niet het geval is dient de consument dit direct door te geven aan JuiceXpress. JuiceXpress zal er voorts voor zorgdragen dat de producten die niet zijn aangekomen zo spoedig mogelijk worden nageleverd.
 2. JuiceXpress registreert alle klachten en behandelt deze stuk voor stuk op een adequate wijze. Het is er JuiceXpress alles aan gelegen om de consument een goede oplossing te bieden en eventueel te compenseren.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij JuiceXpress nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Een bij JuiceXpress ingediende klacht wordt binnen twee werkdagen verholpen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door JuiceXpress binnen de termijn van 1 werkdag geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot JuiceXpress. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel JuiceXpress als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van JuiceXpress niet op, tenzij JuiceXpress schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door JuiceXpress, zal JuiceXpress naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of terugnemen.

Artikel 14 – Algemene voorwaarden – Overig

 1. Op overeenkomsten tussen JuiceXpress en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Niet genoeg items beschikbaar, nog maar [max] over